Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kętach

Strona główna » PROCEDURY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W CZASIE PANDEMII Sars – CoV-2

PROCEDURY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W CZASIE PANDEMII Sars – CoV-2

 1. Wszystkie osoby powyżej 4 roku życia przebywające na terenie poradni powinny zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego i zaleca się korzystać z rękawiczek jednorazowych. Nie dotyczy to osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.
 2. Pacjenci powinni zgłaszać się do poradni punktualnie.
 3. Znajdując się pod drzwiami wejściowymi do poradni pacjenci zawiadamiają o tym fakcie dzwoniąc na numer stacjonarny znajdujący się na drzwiach, a następnie zostają wprowadzeni na teren poradni przez jej upoważnionego pracownika.
 4. Pacjenci przed wejściem na teren poradni będą mieli dezynfekowane ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Dzieci i osoby niepełnoletnie zgłaszają się do poradni wyłącznie z jednym z rodziców, bądź opiekunów prawnych, którzy bezwzględnie przebywają w poczekalni poradni,
  w miejscu wskazanym przez pracownika, przez cały czas trwania badania. Prosimy o nie prowadzenie w tym czasie głośnych rozmów zarówno z osobami współoczekującymi jak i przez telefony komórkowe.
 6. Przed wizytą w poradni z rodzicem bądź prawnym opiekunem dziecka przeprowadzona zostanie ankieta celem wyeliminowania zagrożenia zakażenia wirusem Sars – CoV-2 osób przebywających w poradni (treść ankiety w załączeniu).
 7. Przed rozpoczęciem diagnozy specjalistycznej w/w osoby podpisują oświadczenie, że świadomi są, iż decydując się na wizytę w poradni, pomimo podjętych przez placówkę środków ostrożności, nie są całkowicie zabezpieczeni przed ewentualnym kontaktem z wirusem i jego konsekwencjami.
 8. Osoby, które na którekolwiek z pytań w ankiecie odpowiedzą twierdząco nie będą przyjmowane w poradni.
 9. Po zakończeniu wizyty pracownik towarzyszy klientom w opuszczeniu poradni.
 10. Pacjenci zgłaszają się na badanie z własnymi, przyborami do pisania, chusteczkami higienicznymi oraz z napojem umieszczonym w naczyniu umożliwiającym jego bezpośrednie wypicie. Możliwe jest korzystanie z jednorazowych długopisów i ołówków. Przedmioty te będą zdezynfekowane po wizycie osoby.
 11. Pracownicy będą mieli kontakt z pacjentami poradni w maseczkach, przyłbicach i jednorazowych rękawiczkach. Badanie będzie się odbywać za pleksowymi osłonami. Prosimy o przygotowanie małych dzieci na kontakt z tak ubranymi osobami.

Zalecenia dla pracowników

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do poradni obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Dezynfekcja stanowiska pracy powinna być wykonana po każdym kliencie (wszystkich przedmiotów, z którymi klient miał kontakt w trakcie spotkania) dezynfekcję powinna przeprowadzać osoba wyznaczona przez Dyrektora poradni. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.
 3. Pomieszczenia, w których odbywają się diagnoza bądź terapia, powinny być wietrzone co godzinę.
 4. Przed przyjęciem następnego klienta należy przez 15 minut dokładnie wywietrzyć pomieszczenia (w związku z tym, że każdy pracownik pracuje we własnym gabinecie, pomieszczenie to zostanie ponownie użyte prawdopodobnie następnego dnia).
 5. W każdym pomieszczeniu prowadzona będzie karta dezynfekcji. Stanowisko pracy dezynfekują pracownicy pedagogiczni, natomiast podłogi dezynfekuje osoba odpowiedzialna za sprzątanie w poradni.
 6. Testy i pomoce do terapii po każdym użyciu poddawane są kwarantannie, której czas określają przepisy Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje Powiatowego inspektora Sanitarnego.
 7. Dla każdego testu prowadzona jest ewidencja ich użycia tzn. zapisywane są data
  i godzina oraz podpis osoby korzystającej.
 8. Pracownicy zobowiązani są nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 9. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 10. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem do dezynfekcji.
 11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 12. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 13. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 14. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 15. Wg pozyskanych przez nas informacji dotyczących długości przeżywalności wirusa Sars – CoV-2 znalezionych na stronach internetu jako wytyczne WHO oraz innych specjalistów z dziedziny wirusologii przyjmujemy, że wirus może przeżywać na papierze do 24h. w związku z tym testy specjalistyczne zawierające elementy papierowe mogą być ponownie użyte po upływie co najmniej 24 godzin.
 16. Osoby powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chore mogą nie angażować się
  w bezpośredni kontakt z klientem i realizować zadania zawodowe zdalnie.
 17. Pracownicy mogą na bieżąco uzupełniać informacje na stronach Stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz poniższych stronach:
Skip to content